Header Ads

56 - Al-Waaqia

 56 - ஸூரத்துர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்) (Al-Waaqia - الواقعة)


56:1 - மாபெரும் நிகழ்ச்சி(யான இறுதிநாள்) ஏற்பட்டால்


56:2 - அந்நிகழ்ச்சியைப் பொய்யாக்குவது எதுவுமில்லை.


56:3 - அது (தீயோரைத்) தாழ்த்தி விடும், (நல்லோரை) உயர்த்தி விடும்.


56:4 - பூமி நடுக்கத்தால் நடுக்கமடையச் செய்யும் போது.


56:5 - இன்னும் மலைகள் தூள் தூளாக ஆக்கப்படும் போது,


56:6 - பின்னர், அது பரப்பப்பட்ட புழுதி ஆகிவிடும்.


56:7 - (அப்போது) நீங்களும் மூன்று பிரிவினர்களாகி விடுவீர்கள்.


56:8 - (முதலாமவர்) வலது பாரிசத்திலுள்ளோர் - வலது பாரிசத்துக்காரர் யார்? (என்பதை அறிவீர்களா?).


56:9 - (இரண்டாமவர்) இடது பாரிசத்திலுள்ளோர் - இடது பாரிசத்திலுள்ளோர் யார்? (என அறிவீர்களா?)


56:10 - (மூன்றாமவர் நம்பிக்கையில்) முந்தியவர்கள் (மறுமையிலும்) முந்தியவர்களே யாவார்கள்.


56:11 - இவர்கள் (இறைவனுக்கு) அண்மையிலாக்கப்பட்டவர்கள்.


56:12 - இவர்கள் பாக்கியங்களுள்ள (சுவனச்) சோலைகளில் இருப்பர்.


56:13 - முதலாமவரில் ஒரு பெருங் கூட்டத்தினரும்,.


56:14 - பின்னவர்களில், ஒரு சொற்பத்தொகையினரும் -


56:15 - (பொன்னிழைகளால்) ஆக்கப் பெற்ற கட்டில்களின் மீது -


56:16 - ஒருவரையொருவர் முன்னோக்கியவாகளாக, அவற்றின் மீது சாய்ந்திருப்பார்கள்.


56:17 - நிலையான இளமையுடைய இளைஞர்கள் (இவர்கள் பணிக்காகச்) சுற்றிக் கொண்டே இருப்பார்கள்.


56:18 - தெளிந்த பானங்களால் நிறம்பிய கிண்ணங்களையும், கெண்டிகளையும், குவளைகளையும் கொண்டு (அவர்களிடம் சுற்றி வருவார்கள்).


56:19 - (அப்பானங்களைப் பருகும்) அவர்கள் அவற்றினால் தலை நோய்க்காளாக மாட்டார்கள், மதிமயங்கவுமாட்டார்கள்.


56:20 - இன்னும் அவர்கள் தெரிந்தெடுக்கும் கனி வகைகளையும் -


56:21 - விரும்பும் பட்சிகளின் மாமிசத்தையும் (கொண்டு அவ்விளைஞர்கள் வருவார்கள்).


56:22 - (அங்கு இவர்களுக்கு) ஹூருல் ஈன் (என்னும் நெடிய கண்களுடைய) கன்னியர் இருப்பர்.


56:23 - மறைக்கப்பட்ட முத்துக்களைப் போல் அவர்கள் (இருப்பார்கள்).


56:24 - (இவையாவும்) சுவர்க்க வாசிகள் (இம்மையில் செய்து கொண்டிருந்த) செயல்களுக்கு கூலியாகும்.


56:25 - அங்கு இவர்கள் வீணானதையும், பாவமுண்டாக்குவதையும் (கொண்ட பேச்சுகளைச்) செவியுற மாட்டார்கள்.


56:26 - 'ஸலாம், ஸலாம்' என்னும் சொல்லையே (செவியுறுவார்கள்).


56:27 - இன்னும் வலப்புறத்தார்கள் - வலப்புறத்தார்கள் யார்? (என்பதை அறிவீர்களா?)


56:28 - (அவர்கள்) முள்ளில்லாத இலந்தை மரத்தின் கீழும்:.


56:29 - (நுனி முதல் அடிவரை) குலை குலையாகப் பழங்களுடை வாழை மரத்தின் கீழும்:


56:30 - இன்னும், நீண்ட நிழலிலும்,


56:31 - (சதா) ஒலித்தோடிக் கொண்டிருக்கும் நீரின் அருகிலும்,


56:32 - ஏராளமான கனிவகைகளின் மத்தியிலும் -


56:33 - அவை அற்றுப் போகாதவை, (உண்ணத்) தடுக்கப்படாதவை -


56:34 - மேலும், உன்னதமான விரிப்புகளில் (அமர்ந்திருப்பர்).


56:35 - நிச்சயமாக (ஹூருல் ஈன் என்னும் பெண்களைப்) புதிய படைப்பாக, நாம் உண்டாக்கி,


56:36 - அப்பெண்களைக் கன்னிகளாகவும்,


56:37 - (தம் துணைவர் மீது) பாசமுடையோராகவும், சம வயதினராகவும்,


56:38 - வலப்புறத்தோருக்காக (ஆக்கி வைத்துள்ளோம்).


56:39 - முன்னுள்ளோரில் ஒரு கூட்டமும்,


56:40 - பின்னுள்ளோரில் ஒரு கூட்டமும் (வலப்புறத்தோராக இருப்பார்கள்).


56:41 - இடது பாரிசத்திலுள்ளவர்களோ இடது பாரிசத்திலுள்ளவர்கள் யார்? (என்று அறிவீர்களா?)


56:42 - (அவர்கள்) கொடிய அனல் காற்றிலும், கொதிக்கும் நீரிலும் -


56:43 - அடர்ந்து இருண்ட புகையின் நிழலிலும் இருப்பார்கள்.


56:44 - (அங்கு) குளிர்ச்சியுமில்லை, நலமுமில்லை.


56:45 - நிச்சயமாக அவர்கள் இதற்கு முன்னர் (உலகத்தில்) சுகபோகிகளாக இருந்தனர்.


56:46 - ஆனால், அவர்கள் பெரும் பாவத்தின் மீது நிலைத்தும் இருந்தனர்.


56:47 - மேலும், அவர்கள், "நாம் மரித்து மண்ணாகவும், எலும்புகளாகவும் ஆகி விட்டாலும், நாம் மீண்டும் நிச்சயமாக எழுப்பப்படுவோமா?" என்று கேட்டுக் கொண்டு இருந்தனர்.


56:48 - "அல்லது, முன்னோர்களான நம் தந்தையருமா? (எழுப்பப்படுவர்?" என்றும் கூறினர்.)


56:49 - (நபியே!) நீர் கூறும்: "(நிச்சயமாக உங்களில்) முன்னோர்களும், பின்னோர்களும்.


56:50 - "குறிப்பிட்ட நாளின் ஒரு நேரத்தில் (நீங்கள் யாவரும்) ஒன்று கூட்டப்படுவீர்கள்.


56:51 - அதற்குப் பின்னர்: "பொய்யர்களாகிய வழி கேடர்களே! நிச்சயமாக நீங்கள்,


56:52 - ஜக்கூம் (என்னும் கள்ளி) மரத்திலிருந்தே நீங்கள் புசிப்பவர்கள்.


56:53 - ஆகவே, "அதைக் கொண்டே வயிறுகளை நிரப்புவீர்கள்.


56:54 - அப்புறம் அதன்மேல் கொதிக்கும் நீரையே குடிப்பீர்கள்.


56:55 - "பின்னும் ஹீம் - தாகமுள்ள ஒட்டகை குடிப்பதைப் போல் குடிப்பீர்கள்."


56:56 - இதுதான் நியாயத் தீர்ப்பு நாளில் அவர்களுக்கு விருந்தாகும்.


56:57 - நாமே உங்களைப் படைத்தோம். எனவே, (நாம் கூறுவதை) நீங்கள் உண்மையென்று நம்ப வேண்டாமா?


56:58 - (கர்ப்பப் பையில்) நீங்கள் செலுத்தும் இந்திரியத்தைக் கவனித்தீர்களா?


56:59 - அதை நீங்கள் படைக்கிறீர்களா? அல்லது நாம் படைக்கின்றோமா?.


56:60 - உங்களுக்கிடையில் மரணத்தையும் நாமே ஏற்படுத்தியுள்ளோம், எனவே நம்மை எவரும் மிகைக்க முடியாது.


56:61 - (அன்றியும் உங்களைப் போக்கி விட்டு) உங்கள் போன்றோரை பதிலாகக் கொண்டு வந்து நீங்கள் அறியாத உருவத்தில் உங்களை உண்டாக்கவும் (நாம் இயலாதவர்கள் அல்ல).


56:62 - முதல் முறையாக (நாம் உங்களைப்) படைத்தது பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் அறிவீர்கள் - எனவே (அதிலிருந்து நினைவு கூர்ந்து) நீங்கள் உணர்வு பெற வேண்டாமா?


56:63 - (இப்பூமியில்) விதைப்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா?


56:64 - அதனை நீங்கள் முளைக்கச் செய்கின்றீர்களா? அல்லது நாம் முளைக்கச் செய்கின்றோமா?


56:65 - நாம் நாடினால் திட்டமாக அதனைக் கூளமாய் ஆக்கிவிடுவோம் - அப்பால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டு இருப்பீர்கள்.


56:66 - "நிச்சயமாக நாம் கடன் பட்டவர்களாகி விட்டோம்.


56:67 - "மேலும், (பயிர்களிலிருந்து எதுவும் பெற முடியாதவர்களாகத்) தடுக்கப்பட்டு விட்டோம்" (என்றும் கூறிக் கொண்டிருப்பீர்கள்).


56:68 - அன்றியும், நீங்கள் குடிக்கும் நீரைக் கவனித்தீர்களா?


56:69 - மேகத்திலிருந்து அதை நீங்கள் இறக்கினீர்களா? அல்லது நாம் இறக்குகிறோமா?


56:70 - நாம் நாடினால், அதைக் கைப்புள்ள தாக்கியிருப்போம்; (இவற்றுக்கெல்லாம்) நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டாமா?


56:71 - நீங்கள் மூட்டும் நெருப்பை கவனித்தீர்களா?


56:72 - அதன் மரத்தை நீங்கள் உண்டாக்கினீர்களா? அல்லது நாம் உண்டு பண்ணுகிறோமா?


56:73 - நாம் அதனை நினைவூட்டுவதாகவும், பயணிகளுக்கு பயனளிக்கப்பதற்காகவும் உண்டாக்கினோம்.


56:74 - ஆகவே, மகத்தான உம்முடைய ரப்பின் திருநாமத்தைக் கொண்டு தஸ்பீஹு செய்வீராக.


56:75 - நட்சத்திர மண்டலங்களின் மீது நான் சத்தியம் செய்கிறேன்.


56:76 - நீங்கள் அறீவீர்களாயின் நிச்சயமாக இது மகத்தான் பிரமாணமாகும்.


56:77 - நீச்சயமாக, இது மிகவும் கண்ணியமும் சங்கையும் மிக்க குர்ஆன் ஆகும்.


56:78 - பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட்டில் இருக்கிறது.


56:79 - தூய்மையானவர்களைத் தவிர (வேறெவரும்) இதனைத் தொட மாட்டார்கள்.


56:80 - அகிலத்தாரின் இறைவனால் இது இறக்கியருளப்பட்டது.


56:81 - அவ்வாறிருந்தும், (குர்ஆனின் மகத்தான) இச்செய்தி பற்றி நீங்கள் அலட்சியமாக இருக்கிறீர்களா?


56:82 - நீங்கள் பொய்ப்பிப்பதை (இறைவன் தந்த) உங்கள் பாக்கியங்களுக்கு (நன்றியாக) ஆக்குகின்றீர்களா?


56:83 - மரணத் தறுவாயில் ஒருவனின் (உயிர்) தொண்டைக் குழியை அடையும் போது -


56:84 - அந்நேரம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.


56:85 - ஆயினும், நாமோ அவனுக்கு உங்களை விட சமீபமாக இருக்கிறோம். எனினும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களில்லை.


56:86 - எனவே, (மறுமையில் உங்கள் செயல்களுக்கு) கூலி கொடுக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்று இருந்தால் -


56:87 - நீங்கள் உண்மையாளராக இருப்பின், (அவ்வுயிரை) மீளவைத்திருக்கலாமே!.


56:88 - (இறந்தவர் இறைவனுக்கு) நெருக்கமானவர்களில் நின்றும் இருப்பாராயின்.


56:89 - அவருக்குச் சுகமும், நல்லுணவும் இன்னும் பாக்கியமுள்ள சுவர்க்கமும் உண்டு.


56:90 - அன்றியும், அவர் வலப்புறத்துத் தோழராக இருந்தால்,


56:91 - "வலப்புறத்தோரே! உங்களுக்கு "ஸலாம்" உண்டாவதாக" (என்று கூறப்படும்).


56:92 - ஆனால் அவன் வழிகெட்டுப் பொய்யாக்குவோரில் (ஒருவனாக) இருந்தால்


56:93 - கொதிக்கும் நீரே, அவனுக்கு விருந்தாகும்.


56:94 - நரக நெருப்பில் தள்ளப்படுவது (விருந்தாகும்).


56:95 - நிச்சயமாக இதுதான் உறுதியான உண்மையாகும்.


56:96 - எனவே (நபியே!) மகத்தான உம்முடைய இறைவனின் திருநாமத்தைக் கொண்டு தஸ்பீஹு செய்வீராக.


      Back                    Home                    Next


No comments

Powered by Blogger.